Producenci
Promocje
NIKE AIR MAX 97
NIKE AIR MAX 97
399,99 zł 279,99 zł
Damska Kurtka Zimowa - Promocja
Damska Kurtka Zimowa - Promocja
229,99 zł 149,99 zł
Regulamin

*Przez obecnie panującą epidemię przesyłki mogą być opóźnione. Prosimy dodać do maksymalnego czasu opóźnienie nawet do 8 tygodni.

REGULAMIN

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

a) regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierający unormowanie stosunków prawnych pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą oraz dostawcą,

b) usługodawca – prowadzący aukcje, w serwisie e-bestsell.pl w języku polskim będący usługodawcą świadczącym usługę drogą elektroniczną polegającą na pośrednictwie w zawieraniu transakcji kupna – sprzedaży i kojarzeniu klienta z dostawcą za pomocą domeny www.e-bestsell.pl działający na zasadach dropshippingu

c) usługobiorca – klient, kupujący, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dokonująca zakupu), występująca w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22 1 k.c., która w ramach aukcji internetowej zobowiązuje usługodawcę do przesłania zamówienia celem zawarcia umowy sprzedaży z dostawcą, jest stroną w umowie sprzedaży z dostawcą oraz stroną w umowie świadczenia usług elektronicznych z usługodawcą;

d) dostawca – sprzedawca, podmiot będący stroną umowy sprzedaży, towaru prezentowanego na aukcji internetowej, zawieranej z usługobiorcą;

e) dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem aukcji internetowej, pełniącej funkcję informacyjną, polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Rola usługodawcy w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłania ich do dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do usługobiorcy - klienta. Ponadto usługodawca inkasuje należności przekazuje je w imieniu usługobiorcy dostawcy na jego rachunek bankowy lub rachunek w instytucjach płatniczych, z zatrzymaniem należnej prowizji. Usługodawca nie jest stroną zawieranej przez klienta i dostawcę umowy sprzedaży;

f) towar – rzeczy, produkty stanowiące własność dostawcy, prezentowane usługobiorcom za pomocą strony internetowej e-bestsell.pl i prowadzonej na niej aukcji;

g) umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy dostawcą (sprzedawcą) i usługobiorcą (kupującym);

h) zamówienie – oświadczenie woli usługobiorcy, składane drogą elektroniczną w celu zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy usługobiorcą i dostawcą, przekazywane przez usługodawcę dostawcy, zawierające w szczególności informacje dotyczące ilości zamawianego towaru, miejsca dostawy, oraz inne informacje umożliwiające zawarcie umowy pomiędzy usługobiorcą i dostawcą;

 

§ 2 Informacje o przedsiębiorstwie

BESTSELL COMMERCE SOLUTION LTD

Company Number: 11778755

Adres: 7 KINGS AVENUE

MANCHESTER

M8 5AS 

 

§ 3 Postanowienia ogólne

1.Przed przystąpieniem do udziału w aukcji internetowej a tym samym skorzystaniem z usługi świadczonej przez usługodawcę należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu, wzięcie udziału w aukcji oznacza:

a) akceptację regulaminu przez usługobiorcę,

b) wyrażenie przez usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do świadczenia usługi drogą elektroniczną, obsługi i realizacji zamówienia, oraz wykonywania praw i obowiązków przez usługodawcę i dostawcę w związku z zawartą lub przyszłą umową sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014.1182 z pózn. zm.), oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) a także zawartą pomiędzy usługodawcą i dostawcą towaru umową, która pozwala dostawcy na przetwarzanie danych osobowych, zebranych przez usługodawcę, w celu wykonania umowy kupna – sprzedaży.

2.Wszelkie informacje przekazywane przez usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej odnoszące się do towarów i ich cen, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 k.c. i art. 66 1 k.c., a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy z dostawcą, zgodne z przepisem art. 71 k.c.

3.Usługodawca nie jest stroną zawieranej przez usługobiorcę i dostawcę umowy sprzedaży. Usługodawca oferuje usługę polegającą na pośrednictwie w zakupie towaru opartą na modelu dropshippingu, tj. prezentuje przekazane przez dostawcę informacje na temat towaru takie jak dane identyfikujące towar, opisy, zdjęcia i inne dane umożliwiające usługobiorcy podjęcie decyzji o złożeniu zamówienia za pomocą strony internetowej i środków komunikacji elektronicznej oraz udziela pomocy w realizacji umowy sprzedaży w szczególności poprzez przekazanie zamówienia do dostawcy i przekazanie w imieniu usługobiorcy ceny zakupu towaru dostawcy.

4.Za prawidłową dostawę oraz wszelkie wady towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi dostawca

5.Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wszelkie roszczenia powstałe w wyniku zawartej lub przyszłej umowy sprzedaży jest dostawca. Stroną umowy sprzedaży jest dostawca. Usługodawca świadczy jedynie usługę w postaci przekazywania informacji mających na celu zawarcie, oraz realizację umowy.

6.Usługodawca odpowiada względem usługobiorcy wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w zakresie przekazania zamówienia do dostawcy oraz w zakresie przekazania dostawcy uiszczonych przez usługobiorcę należności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, w szczególności ceny. 

§ 4 składanie zamówień i dostawa

 1. Realizacja usługi przekazania treści zamówienia przez usługodawcę do dostawcy jest inicjowana przez usługobiorcę, w tym celu usługobiorca używa przycisku kup teraz lub zamawiam udostępnionego na stronie aukcji.
 2. Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Złożenie zamówienia wymaga podania danych, które umożliwią dostawcy dostarczenie towaru, oraz innych informacji wymaganych do realizacji zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z importem towaru spoza UE oraz akceptacją wszystkich regulacji dotyczących importu  towarów spoza krajów UE. W przypadku, gdy przesyłka zostanie poddana kontroli celnej na Kupującego spada obowiązek uiszczenia wymaganych opłat. W praktyce kontroli celnej poddawany jest bardzo mały odsetek przesyłek.
 5. W przypadku anulowania zamówienia przez usługobiorcę, usługodawca zastrzega sobie prawo zatrzymania należnego mu wynagrodzenia tytułem wykonanej usługi przekazania treści zamówienia, zapłaty oraz ustalenia z dostawcą anulowania zamówienia i wezwania go do zwrotu należności.
 6. Czas realizacji zamówienia wynosi do 60 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do kupującego liczy się od dnia uznania rachunku bankowego.
 8. Dostawca realizuje zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 9. Przewidywany czas wysłania, przygotowania do realizacji zamówienia przez dostawcę to 3 dni robocze.
 10. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć kupującemu produkt do 60 dni roboczych, jeśli towar przez ten czas nie zostanie dostarczony środki zostają zwrócone po kontakcie mailowym (ebestsellpl@gmail.com).

  *Przy okresach świątecznych dla przykładu chiński nowy rok, lub święto Bożego Narodzenia przesyłki mogą być opóźnione nawet do 4-6 tygodni.

  **Przez obecnie panującą epidemię przesyłki mogą być opóźnione. Prosimy dodać do maksymalnego czasu opóźnienie nawet do 8 tygodni.

§ 5 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Dostawca odpowiada za wady fizyczne towaru z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, tj. jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych na zasadzie rękojmi należy kierować na adres mailowy ebestsellpl@gmail.com
 3. By otrzymać zwrot pieniędzy należy odesłać towar na adres zagranicznego dostawcy. Przed wysłaniem towaru prosimy o kontakt mailowy ebestsellpl@gmail.com
 4. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć kupującemu produkt bez wad
 5. Kupujący w opisie reklamacji wskazuje: informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz dane kontaktowe składającego reklamację w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Konsumenta podczas korzystania z witryny jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zawiera polityka prywatności zamieszczona na naszej witrynie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w witrynie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży usługi i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Informacje dla Klientów:

Przesyłki mogą być opóźnione przez święta w kraju z którego jest wysyłany towar.

Dla przykładu chiński nowy rok 15.02.2018-21.02.2018 paczki przez ten okres mogą być opóźnione nawet do 4-6 tygodni

spółka BESTSELL COMMERCE SOLUTION LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii wykonuje usługi, pośredniczy i pomaga w zakresie organizowania zakupu produktów widniejących na naszej witrynie, za pośrednictwem Internetu.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl